Mata

(Cerdek Tegalan)

 

Daning :  M. Hadi Utomo

 

            Kiyé perjalanan dinesé aku sing pertama, sajegé aku diangkat dadi manager promosi nang perusahaan obat nyamuk Cap Monyet Kembar. Dina kuwé aku kudu lunga maring S. perlu arepan mriksa pemasangan billboard, terus mbayar iklan nang radio-radio swasta,terus nemoni panitia pagelaran musik dangdut, negosiasi biaya sponsor, lan keperluan promosi sèjèné nang kota kuwé.

            Jam setengah nem, Pak Ramli supir perusahaan wis teka. Aku gagiyan nyikep Titin, bojoku sing lagi meteng olih limang wulan.Titin tak ambung bathuké karo tak elus-elus wetengé.Citra,anakku sing nembé umur telung taun tèsih turu lali. Wedi mbokan mengko tangi aku mung ngepuk-ngepuk bokongé sing teles kenang ompol.

            “Angger urusané bèrès kabèh sesuai jadwal, aku mung nginep sawengi.Ngèsuk bengi wis balik.Aku nginepé nang Hotel MS,langganané perusahaan.Kanca-kanca kabèh angger dines maring S. ya ngingepé nang kono.Wis ya, aku mangkat” aku pamit karo sepisan maning ngelus wetengé Titin.

            Senanjan mung njagong thok nang mobil, tapi perjalanan nem jam wis tak bayangna keselé.Mobil wis molai metu sing kota.Jagad molai katon padhang. Aku dadi kèlingan maring kanca-kanca sing nang kantor.Kèlingan wingi, bar njukut uang transport karo akomodasi nang Bu Dewi,kasir perusahaan,Pak Jenal karo Mustarip padha marek maring ruangané aku.Pak Jenal kuwé manager pemasaran. Mustarip wakilé Pak Jenal.

            “Aja klalèn Mo, nginepé nang Hotel MS baé.Kowen bisa olih diskon rongpuluh persen,lumayan. Pak Ramli tah wis paham” , jaré Pak Jenal.

            “Bener Mo.Kejaba olih diskon kowen uga bisa ketemu karo sing arané Mbak Asih” ,jaré Mustarip karo gemuyu cekikikan. “Rugi angger nginep nang MS ora ketemu Mbak Asih”, Mustarip ngomong maning karo ngedhèp-ngedhèpna mata kiwané.

            “Mbak Asih sapa ?”, aku penasaran.

            “Mbak Asih kuwé pramupijet nang Hotel MS”, Pak Jenal nerangna karo setengah wisikan.”Senajan wongé ora prawasan atawa tunanetra, tapi …whuih. Kulité putih,bodiné mulus, terus mijeté luar biasa. Pokoké kaya kiyé Mo”, karo ngacungna jempolé sing gedhé nemen.

            “Dadi istilahé dudu tukang pijet Mo, aja salah. Pra-mu-…pijat.Sing arané Mbak Asih kuwé tlapakané,alus nemen.Angger kowen wis dielus nang bangkèkané, tak jamin kowen mrinding nganti tekan balung sungsum..héhéhéhé…” Mustarip merem melik, kayong ngrakasakna nikmet sing ora kira-kira.Aku mung manthuk-manthuk kaya manuk bèthèt ngrokokna promosiné Pak Jenal karo Mustarip.Terus terang aku ora hobi pijet.Saumur-umur aku durung tau dipijeti wong liya,kejaba Titin bojoku.Kuwé baé arang-arang nemen.Kepokoh angger lagi mriyang.Biasané angger awak padha pegel aku mung nginung jamu pegel linu. Utawa Citra tak kongkon ngèdek-èdek gigir karo turon.Tapi nang ngarepé Pak Jenal karo Mustarip aku apèn-apèn tertarik maring sing arané Mbak Asih. Apa maning Mustarip nganti aku pan balik tèsih marani aku nang garasi motor.Aku diwisiki,kayongèn ngomong  rahasia nemen aja kongsih krungu wong sèjèn.

            “Aja klaèn ya Mo.Tulung sampèkna salam sing enyong. Ngomong baè Mas Hendro titip salam, dhèwèké mesti paham..héhéhéhé….” Wah, wupané nang ngarepé Mbak Asih, Mustarip nganggo aran samaran Hendro. Aku manthuk-manthuk, Mustarip katon seneng nemen.

            Pak Ramli kuwé supir perusahaan sing wis luwih sepuluh tahun pengalaman ngater karyawan dines maring luar kota.Mulané dhèwèké apal nemen dalan-dalan nang kota S. Ora mung dalan-dalan thok, tapi uga weruh rumah makan sing enak tapi murah.Malahan dhèwèké apal alamaté radio-radio swasta,tempat-tempat strategis sing dipasangi billboard lan liya-liyané. Jam lima luwih, kayongèn separo pegawéané aku wis rampung kabèh.Langsung chek-in nang Hotel MS.Kabèh diurus daning Pak Ramli. Aku mung nginthil thok apa jaré Pak Ramli.Jebulé aku olih kamar dhèwèk. Pak Ramli ora gelem tak tawani bareng sakamar.Dhèwèké milih kamar sing luwih murah. Ndèyan pancèn kaya kuwé aturané angger nginep karo Pak Jenal utawa karo Mustarip.

Bar mangan bengi,  aku njagong sadhèlat  nang lobi hotel  karo nonton tv. Pak Ramli tah langsung manjing kamaré dhèwèk.

Sing lobi hotel MS katon ana papat utawa lima  wong-wong wadon sing padha njagong nang bangku dawa. Angger ndeleng penampilané bisa tak pestèkna wong-wong wadonkuwé   tukang pijet sing lagi ngentèni panggilan sing tamu hotel. Tapi tak perhatèknasiji-siji langka sing tunanetra.Aja-aja bengi kuwé Mbak Asih ora mangkat,pikiré aku.Penasaran aku metu sing lobi,longak – longok mbokan Mbak Asih jagong nang tempat sèjèn. Tapi langka. Aku pan takon karo pelayan hotel  ora kepènak.Akhiré aku manjin kamar senajan nang batin èsih penasaran.Aku ngrasa anèh , kenang apa bengi kuwékayongèn aku duwé perasaan kepèngin ketemu nemen karo sing arané Mbak Asih.Sing jelas angger ngèsuk balik, Pak Jenal karo Mustarip mesthi bakal takon soal Mbak Asih.

Ya,perasaan kaya kuwé sing ndadèkna  aku gelisah.

Jam sepuluh luwih,mata krasa ngantuk nemen. Sawisié matèni tv, nyong nembé baé arep  merem, ujug-ujug keprungu  lawang ana sing nothok-nothok.Gagiyan aku mencolot mbuka lawang.Tak deleng jebulé pelayan hotel nggandhèng wong wadon, pakèané putih-putih kaya jururawat, karo nyangklèk tas plastik. Mak tratab,nyong kagèt ora kira-kira. Wong wadon kuwé nganggo kacamata ireng ! Nang jero ati aku ngomong dhèwèk “Kiyé pasti Mbak Asih”. Pelayan hotel mung ngomong “selamat malam Pak. Ini pemijat yang biasa memijat teman Bapak  kalau nginep disini.Monggo Mbak” karo nuntun tukang pijet kuwé, terus dijagongna nang korsi.  Aku mung mlongo thok karo nutup lawang, terus njagong nang pinggir dipan.

            “Nuwun sèwu, panjenengan nembé tindak  mriki nggih ?”, tukang pijet ngomong kaya kuwé tapi rainé ora madhep maring aku.Aku durung njawab wis takon maning.

            “Dados,  panjenengan réncangipun  Pak Jenal kaliyan Mas Hendro ?Nepangaken kulo Sumiasih. Panjenengan…, Pak sinten nggih ?” ngomong kaya kuwé karo ngajak salaman.

            “Aku Sukarmo” tangané Mbak Asih sing dislonongna gagiyan tak cekel.Ser, aku langsung kèlingan omongané Mustarip. Tangané Mbah Asih pancèn alus,lembut,empuk.. “Dadi Pak Jenal karo Mas Hendro wis kenal apik ya karo Mbak Asih. Mulané  Mas Hendro nitip salam”, aku mbuka omongan.

            “Matur nuwun. Mas Hendro pancèn saé sanget”

Aku salaman karo nyekel tangané Mbak Asih rada suwé. Embuh ana getaran apa sing ndadèkna atiku ujug-ujug ngrasakna sawiji keanéhan.Apa maning bareng aku nyawang rainé Mbak Asih, senajan nganggo kacamata ireng,aku bisa weruh pipiné sing putih, cunguré rada mbangir,lambéné ya katon manis.Awaké bangbang,ora dhuwur ora endhèp,rambuté ketel dawa nganti sangisor pundhak. Umpama baé Mbak Asih ora tunanetra, mesthi katon ayu nemen. Ora èram yèn Pak Jenal karo Mustarip olihé mgalem por-poran .

            “Monggo Pak Karmo” Mbak Asih menyat maring dipan.Aku kaya wong dihipnotis,langsung ngglèlèng mengkureb.Mbak Asih njagong nang parek sikil,krasa bokongé nyenggol tungkak.  Tanpa ngomong apa-apa  langsung  pakeanku dilolosi,nganti mung nganggo clana dalem sing tipis.Aku mung meneng thok,persis kaya bocah bayi. Mbak Asih molai mijet awit sing tlapakan sikil,terus maring wentis,dengkul,pupu nganti tekan bokong,bangkèkan lan saterusé. Karo sadhèlat-dhèlat ngecrotna minyak urut sing mambuné khas nemen.Bareng wis setengah jam aku dikon ngathang-ngathang. Sepisan maning aku nyawang Mbak Asih nganti wareg. Ora mung tangané sing trampil ngurut weteng nganti tekan ngingsor wudel. Tapi aku uga merhatèkna tangan kiwané Mbak Asih sing nganggo gelang plastik ireng.

            Karo pijet aku iseng-iseng takon apa dhèwèké sokan dikurangajari daning wong lanang sing dipijeti.

            “Nggih naminé tiyang jaler.Wonten mawon ingkang nakal.Nanging ugi kathah kok piyantun ingkang saé. Kados ingkang saweg pijet niki”, Mbak Asih njawab karo gemuyu.

            “Lha angger Pak Jenal kepriyé ?”

            “Lho Pak Jenal kan dhudho.Dados nggih sok aleman”. Edan , aku ngomong nang ati.Jebulé Pak Jenal ngakuné dhudha. “Pak Jenal anggeré mbayar royal sanget.Nanging menawi bibar pijet nyuwun bonus”

            “Bonus?.Bonus apa Mbak ?”

            “Nggih bonusé werni-werni…héhéhé….”Mbak Asih pesam-pèsem.Angger Mustarip,sing ngakuné tesih bujang arané Hendro,jaré angger bar diupijet njaluké gentènan mijet. Embuh maksudé apa. Ya, nang kamar hotel mung wong loroan thok, apa baé bisa kedadian.

 

**

 

            Esuké, pegawéan kayong lancar nemen. Durung jam loro wis rampung kabèh, aku langsung chek-out. Dadi ora perlu nginep maning.Sadurungé ninggalaken kamar hotel aku tesih sempat mbayangna mau bengi lagi  aku dipijet Mbak Asih. Mbak Asih pancèn ngèin pengalaman karo kesan sing jero nemen. Pengalaman unik pertama aku metu sing kehidupan rumah tangga, sing wis  tak lakoni  nem taun luwih karo Titin. Sakamar bareng karo wong wadon sèjèn, apamaning karo setengah wuda. Aku kayong rumangsa isin.Akh,upamané Titin nganti weruh apa sing tak kerjakna mau bengi nang kamar hotel MS. Nganti nang mobil aku apén-apén ngantuk,padahal aku tesih terus kèlingan Mbak Asih. Tapi ujug-ujug lamunanku buyar, pas mobil liwat nang ngarep pasar. Ndadak Pak Ramli tak kongkon mandheg.

            “Stop Pak ! Pak Ramli tunggu sedhèlat  ya,  aku pan tuku olèh-olèh” , ngomong kaya kuwé aku karo mencolot sing mobil.Padahal aku ora pan tuku apa-apa.Aku mung kagèt,saklèntaban weruh ana wong wadon sing liwat nang ngarep pasar. Wong wadon sing nggawé aku kèlingan maring Mbak Asih. Anèh, bisané ana wong wadon sing  persis kaya Mbak Asih.Dedeg pengadegé,rambuté,jiblès langka sing dibuang.Tapi matané waras,ora cacat,ora tunanetra. Aku terus nginthil nang buriné,jaraké mung limang meteran.Ya Allah, aku babar pisan ora percaya karo apa sing tak deleng. Wong wdon kuwé, nang tangan kiwané nganggo gelang platik ireng. Bisané ?. Rumangsa lagi tak kinthil, dhèwèké mlaku sangsaya gancang. Akhiré, embuh kepribèn,kaya ana sing nggerakna lambé,aku ngundang-undang.

            “Mbak Asih !!”  Tapi dhèwèké ora ngrèwès,terus baé mlaku kebat.Sawisé mlaku rada adoh,dhèwèké mlègok manjing gang.Aku terus nginthil nang buriné. Persis aku nang jèjèré,dhèwèké mandheg.

            “Niki griyo kulo Pak Karmo….” Aku ngunjal ambekan.Wong wadon kuwé pancèn bener Mbak Asih.Aku dijak manjing umah. Nang korsi  tamu sing sederhana nemen,aku karo Mbak Asih njagong adhep-adhepan.

            “Pak Karmo,kulo nyuwun pangapunten.Kulo sampun nggorohi panjenengan lan tiyang-tiyang sanès” Mbak Asih ngomong lirih,matané ngruwicèh arep nangis.

            “Sebabé apa Mbak Asih apèn-apèn picek”, aku takon karo penasaran..Mbak Asih meneng thok,mung nangis mingseg-mingseg karo nyekel lengené aku. Ujug-ujug sing ruang jero keprungu suwara bocah nangis karo undang-undang “ibu…ibuuuu”.Mbak Asih manjing terus metu maning karo nggandhèng  bocah wadon cilik. Masya Allah…aku kagèt luar biasa, nganti ora percaya apa sing tak deleng.Bocah wadon cilik,umuré sapantaran anakku Citra, matané loro-loroné picek !

            “Niki Desi,anak kulo” Mbak Asih ngomong lirih.Aku ora bisa ngomong.Cangkemku kaya dikancing,ora bisa ngetokna omongan apa-apa.”Kulo piyambakan Pak Karmo. Kaliyan bapakipun laré menika  sampun pirakan. Kulo saweg ngempalaken arto kanggé biaya operasi mripatipun Desi.Pramilo…kulo nyuwun, Pak Karmo mboten mbikak rahasia kulo meniko.Nyuwun tulung Pak…panjenengan sampun ngendiko sinten-sinten…kulo ethok-ethok wuto…supados saged mijet wonten hotel..” Mbak Asih nangis karo ndhodhok  nyekel dengkulku. Anaké ya melu-mèlu nangis.Karo rasa trenyuh sing ora kira-kira aku ngrogoh dompet, ngetokna duwit atusan èwu,terus tak kepelna nang tangan mungil  anaké Mbak Asih. Mbak Asih ndremimil ngucapna trimakasih karo mingseg-mingseg.Aku cepet-cepet pamit.Mbak Asih ngaterna tekan latar.Aku mlaku gancang ora nglingak nglinguk maning. Tekan dalan gedhé Pak Ramli eram ndeleng aku metu sing gang.Apa maning aku ora nyangking apa-apa.***

           

            Adiwerna , 12 April 2007

Iklan

About ccvcku

Hadi Utomo,Lahir di Kecamatan Subah ( Kabupaten Batang - Pekalongan) 26 Januari 1939. Sekolah Rakyat dibeberapa tempat,kemudian tamat SMP Negeri Brebes th.1954 dan SMA Bag.B/Negeri di Pekalongan yh.1958. Sempat kuliah di PTP (Perguruan Tinggi Publisistik) di Jakarta th.1960 selama beberapa tahun namun tidak tamat. Bekerja di pelbagai perusahan di Jakarta sampai tahun 1970.Kemudian pindah ke Palimanan (Kab.Cirebon) sebagai petani sampai tahun 1980. Tahun 1980 berpindah ke Tegal berganti profesi dibidang radio siaran swasta sampai sekarang. Sejak di SMA gemar menulis cerpen,puisi dan artikel.Tulisan-tulisannya banyak dimuat dimajalah dan surat kabar a.l.Kisah,Sastra,Horison,Merdeka,Abadi,Berita Minggu,Duta Masyarakat dll). Salah satu cerpennya dimuat di Kumpulan Cerpen Indonesia III (Gramedia ed.Setyagraha Hoerip,1986.Sampai sekarang masih giat menulis dibeberapa media lokal dan mengelola program radio sambil sesekali membuat jingle iklan dan lagu-lagu daerah Tegal. Motto Hidup : Berguna Sampai Tua

Posted on Desember 13, 2008, in Cerdhek (Cerita Cendhek) and tagged . Bookmark the permalink. 1 Komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: